Acest site foloseste Cookie-uri. Prin continuarea utilizării site-ului nostru, consimțiți la procesarea cookie-urilor, care asigură funcționarea corectă a site-ului.
Detalii -
Post vacant

Post vacant

Director Executiv

Codul postului vacant: DE

Directorul Executiv al Asociaţiei gestionează nemijlocit activitatea Asociaţiei în perioada dintre şedinţele Adunările Generale şi are următoarele atribuţii:
 • adoptă hotărîri pe orice probleme ce ţin de activitatea Asociaţiei şi care nu sunt de competenţa exclusivă a altor organe de conducere;
 • reprezintă Asociaţia în instanţele judiciare, în relaţiile cu autorităţile publice şi alte persoane fizice şi juridice;
 • administrează operativ mijloacele Asociaţiei, încheie tranzacţii şi semnează contracte, eliberează procuri, deschide conturi bancare, semnează documente financiare;
 • organizează şi gestionează activitatea curentă a Asociaţiei, a subdiviziunilor ei şi asigură îndeplinirea hotărîrilor, adoptate de către Adunarea Generală;
 • elaborează programul anual de activitate al Asociaţiei şi î-l prezintă Adunării Generale pentru aprobare;
 • convoacă Adunarea Generală, întocmeşte ordinea de zi a acesteia şi asigură desfăşurarea ei;
 • angajează şi eliberează din funcţie personalul Asociaţiei;
 • este responsabil pentru ţinerea lucrărilor de secretariat;
 • asigură ducerea evidenţei contabile şi statistice conform ordinii stabilite de legislaţia în vigoare;
 • poartă răspundere patrimonială pentru activitatea Asociaţiei şi este responsabil de valorile imobile şi circulante ale ei;
 • înaintează Adunării Generale propuneri privind modul de repartizare a donaţiilor colectate/primite.
 • prezintă autorităţilor publice rapoartele în modul şi în termenul stabilit, le oferă informaţiile solicitate în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • emite ordine, dispoziţii şi hotărîri;
 • decide asupra formelor şi metodelor de lucru, gestionează patrimoniul Asociaţiei şi răspunde pentru integritatea acestuia, asigură folosirea raţională a patrimoniului Asociaţiei;
 • pregăteşte materialele necesare pentru chestiunile care vor fi examinate la Adunarea Generală (elaborează proiectele hotărîrilor Adunării Generale etc.) cu concursul, în caz de necesitate, al specialiştilor respectivi;
 • elaborează proiecte de acte normative pentru activitatea bancară (financiară) şi avize asupra unor asemenea proiecte;
 • elaborează, coordonează şi realizează împreună cu instituţiile interesate programe de pregătire profesională şi perfecţionare în domeniul bancar;
 • organizează simpozioane şi alte manifestări la nivel naţional sau internaţional şi asigură participarea reprezentanţilor Asociaţiei la asemenea manifestări;
 • întocmeşte anual Raportul cu privire la activitatea Asociaţiei şi îl prezintă Adunării Generale pentru aprobare şi asigură publicarea lui pe pagina web a Asociaţiei, în cel mult 6 (şase) luni de la sfîrşitul anului pentru care este întocmit;
 • încheie tranzacţii în numele Asociaţiei în limita devizului de cheltuieli aprobat de Adunarea Generală;
 • exercită alte atribuţii ce ţin de conducerea şi gestionarea activităţii Asociaţiei, dacă acestea nu sunt de competenţa exclusivă a Adunării Generale. 
Cerințe:
 • Studii superioare în domeniul economic, financiar, jurudic;
 • Cunoașterea actelor normative, a regulamentelor, procedurilor, instrucțiunilor și legilor ce țin de activitatea instituțiilor financiare;
 • Experiență de muncă în domeniul economico-financiar, cu specializare în domeniul bancar;
 • Cunoștințe avansate de aplicare: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, MS Access);
 • Cunoașterea obligatorie la nivel avansat a limbilor: română, rusă, engleză. 
Compania oferă:
 • Angajare oficială;
 • Pachet social;
 • Salariu motivant;
 • Automobil de serviciu

← Înapoi la ofertele de muncă
Vă rugăm să trimiteți CV-ul la adresa electronică:
Sau încărcați prin intermediul formularului

Formular

Atașează fișierul *
Pentru detalii contactează consultantul în recrutări:
+37368898408

Trimite cerere